Rettelser til tidligere utgaver

Her finner du rettelser til 2. og 1. utgave av Azbuka 1.

Rettelser til 2. utgave:

14.5. Direkte objekt
I teksten over har vi flere eksempler på setninger med direkte objekt: Я чита́ю рома́н.
‘Jeg leser en roman.’ Они́ изуча́ют ру́сский язы́к. ‘De studerer russisk.’ Мы понима́ем
текст. ‘Vi forstår teksten.’ Vi skal senere diskutere direkte objekt i sin fulle bredde (jf.
pkt. 31.1, 31.2 og 36.1), men foreløpig kan vi gå ut fra at hankjønnssubstantiv og intetkjønnssubstantiv som står som direkte objekt, har samme form som når det står som subjekt. Dette skal vi dog modifisere senere.

  
I innledningen hvor det er referanse til bøker som er brukt i utarbeidelsen av boken, mangler Terje Mathiassen: Russisk grammatikk (Oslo, 1996).

s. 18, 6.12: че́шу - чищу́: trykket er galt på begge ord, skal være: чешу́ - чи́щу.

s. 20, 8.2: объ кт (med håndskrift) skal være объе́кт.

s. 21, 8.10: вра́ч skal være uten aksent: врач.

s. 61, 1. linje: А чья э́то да́ча. skal være А чья э́то да́ча? (spørsmålstegn)

s. 67, 23.5: Det bøyes slik i presens; skal være: Det bøyes slik i presens:

s. 105 Flerretningsverb pkt.1 skal være:
1) en bevegelse som ikke har noe bestemt mål, ikke har én bestemt retning, for eksempel foregår den rundt omkring.

s. 105 Hele avsnittet som begynner med «Enretningsverbene» endres til:
Enretningsverbene brukes om en bevegelse som har et bestemt mål og/eller foregår i én bestemt retning:
Он идёт на рабо́ту. ‘Han går (er på vei) til jobben.’
Я уже́ иду́ уже до́лго. ‘Jeg har vært underveis lenge.’


s. 138, 38.7.3,3: мо́гут skal fjernes.

s. 173, 43.14.1.9: На столе́ лежи́т 2 (кни́га) skal være На столе́ лежа́т 2 (кни́га).

s. 220: 51.1. Flerretningsverb pkt.1 skal være:
1) en bevegelse som ikke har noe bestemt mål, ikke har én bestemt retning, for eksempel foregår den rundt omkring.

s. 220: 51.4. Enretningsverb; hele avsnittet endres til:
Enretningsverbene brukes om en bevegelse som har et bestemt mål og/eller foregår i én bestemt retning:
Он идёт на рабо́ту. ‘Han går (er på vei) til jobben.’
Я уже́ иду́ уже до́лго. ‘Jeg har vært underveis lenge.’

s. 232, 53.5 skal være:
Bevegelsesverb som har prefiksene п ри- og у- danner verb med motsatt betydning. Prefikset при- innebærer en bevegelse som betyr «å komme» eller «ankomme». Prefikset у- innebærer den motsatte bevegelsen, nemlig «bort fra» eller «avreise». Etter verb prefigert med при- eller у- brukes preposisjoner etter vanlige regler (jf. pkt. 44.3).

 s. 235, 53.12 skal være:
Bevegelsesverb som har prefiksene под- og от- danner verb med motsatt betydning. Prefikset под- innebærer en bevegelse «bort til noe». Bevegelsesverb med dette prefikset etterfølges av preposisjonen к + dativ. Prefikset от- innebærer en bevegelse «(kort) bort fra noe». Bevegelsesverb prefigert med dette prefikset etterfølges av preposisjonen от+ genitiv.

 s. 246, 55.8.1.13: Дума́ю skal være Ду́маю.

Rettelser til 1. utgave

Side 7:

I. BOKSTAVER OG LYDER

Når vi presenterer og drøfter bokstavene og lydene i russisk, følger vi ikke alfabetisk rekkefølge, men vi tar utgangspunkt i hva som er kjent om bokstaver og lyder fra norsk.

Da du lærte å skrive norsk, brukte dere kanskje et bokstavhus for å illustrere hvordan bokstavene skrives i forhold til hverandre? Vi kan for eksempel si at a befinner seg i stuen, h går opp på loftet, mens g går ned i kjelleren:

bokstavhuset.png

Vi skal bruke dette til å forklare hvordan noen av de russiske bokstavene skrives.

Side 20:

begynnelsen av linje 6 ovenfra skal være: "konsonanten skal uttales bløtt samtidig med at..."

 

Side 28-29:

I leksjon 11 er kursiv-kolonnen (side 28-29) dessverre blitt i vanlig format, ikke kursiv. Tabellen skal se slik ut med kursiv:

 

Bokstav

Kursiv

Bokstavens navn

Vitenskapelig translitterasjon

Vanlig norsk translitterasjon

А а

А а

а

a

a

Б б

Б б

бэ

b

b

В в

В в

вэ

v

v

Г г

Г г

гэ

g

g

Д д

Д д

дэ

d

d

Е е

Е е

йэ

e

je, e

Ё ё

Ё ё

йо

ë

jo, o

Ж ж

Ж ж

жэ

ž

zj

З з

З з

зэ

z

z

И и

И и

и

i

i

Й й

Й й

и кра́ткое

j

j

К к

К к

ка

k

k

Л л

Л л

эль

l

l

М м

М м

эм

m

m

Н н

Н н

эн

n

n

О о

О о

о

o

o

П п

П п

пэ

p

p

Р р

Р р

эр

r

r

С с

С с

эс

s

s

Т т

Т т

тэ

t

t

У у

У у

у

u

u

Ф ф

Ф ф

эф

f

f

Х х

Х х

ха

ch

kh

Ц ц

Ц ц

цэ

c

ts

Ч ч

Ч ч

че

č

tsj

Ш ш

Ш ш

ша

š

sj

Щ щ

Щ щ

ща

šč

sjtsj

Ъ ъ

Ъ ъ

твёрдый знак

’’

utelates

Ы ы

Ы ы

ы

y

y

Ь ь

Ь ь

мя́гкий знак

utelates

Э э

Э э

э

è

e

Ю ю

Ю ю

йу

ju

ju

Я я

Я я

йа

ja

ja

 

Side 40:

Oversettelsen av setningen i nest siste linje skal være: 'Hun studerer norsk (språk).'

Av en eller annen grunn har er det kommet gale tekster i boken: 15.8, 16.3, 21.6. Riktige tekster legges ut her.

Side 48:

17.6.1.

3. Они́ (гото́вить) дома́шнее зада́ние.

Side 49:

Første kulepunkt under hankjønn skal være:

  • substantiv som slutter på konsonantbokstav, dvs. substantiv som slutter på hard konsonant, samt de bløte ч, щ, й: студе́нт, врач, това́рищ, трамва́й.

Side 59:

Glose til oppgave 20.10.2:

проверя́ть (проверя́ю, проверя́ешь)/прове́рить (прове́рю, прове́ришь): rette.

Side 69:

23.7: Aksentfeil i 4. siste linje. Skal være: Како́е э́то общежи́тие?

 Side 110-111:

Nye tekster:

33.2. Текст
A) В про́шлом году́ я ка́ждый день встава́л о́чень ра́но. Я умыва́лся, одева́лся и за́втракал. Пото́м я обы́чно слу́шал ра́дио и чита́л газе́ты. Когда́ я зака́нчивал чита́ть газе́ты, я е́хал на рабо́ту. Я рабо́таю в страхово́м аге́нстве «Страх». На рабо́те я обы́чно чита́л электро́нную по́чту. Когда́ я зака́нчивал чита́ть электро́нные пи́сьма и писа́ть отве́ты, я обы́чно начина́л гото́вить материа́лы о клие́нтах. Я гото́вил материа́лы до́лго. Когда́ я зака́нчивал гото́вить материа́лы о клие́нтах, я обе́дал. Когда́ я зака́нчивал обе́дать, я опя́ть до́лго сиде́л в кабине́те и рабо́тал. Пото́м я возвраща́лся домо́й. Дома я ка́ждый день у́жинал, пото́м я смотре́л телеви́зор.

B) В про́шлую пя́тницу я встал о́чень ра́но. Я умы́лся, оде́лся и поза́втракал. Пото́м я слу́шал ра́дио и чита́л газе́ты. Когда́ я прочита́л газе́ты, я пое́хал на рабо́ту. Я рабо́таю в стра́ховом аге́нтве «Страх». На рабо́те я снача́ла чита́л электро́нную по́чту. Когда́ я прочита́л все электро́нные пи́сьма и написа́л все отве́ты, я на́чал гото́вить материа́лы о клиента́х. Я гото́вил материа́лы о клие́нтах до́лго. Когда́ я пригото́вил все материа́лы, я пообе́дал. Когда́ я пообе́дал, я опя́ть до́лго сиде́л в кабине́те и рабо́тал. Пото́м я верну́лся домо́й. До́ма я поу́жинал, пото́м я весь ве́чер смотре́л телеви́зор.

33.3. Gloser
встава́ть (встаю́, встаёшь)/встать stå opp
умыва́ться (умыва́юсь, умыва́ешься)/умы́ться vaske seg
одева́ться (одева́юсь, одева́ешься)/оде́ться kle på seg
обы́чно vanligvis
зака́нчивать (зака́нчиваю, зака́нчиваешь)/зако́нчить avslutte
страхово́е аге́нтство forsikringsselskap
электро́нная; электро́нная по́чта elektronisk; e-post
начина́ть (начина́ю, начина́ешь)/нача́ть begynne
клие́нт kunde
опя́ть igjen
кабине́т kontor
возвраща́ться (возвраща́юсь, возвраща́ешься)/верну́ться vende tilbake
снача́ла først
пое́хать pf. dra av sted